Entradas

De rendibilitat a productivitat, més eficàcia

Alexandre Blasi 

Secretari del Consell Assessor del BIE 

La definició de productivitat d’un país basada en conceptes econòmics a partir del PIB és fàcil d’entendre malgrat que hi ha altres maneres de mesurar-la. En l’entorn industrial hi ha una altra mesura que em sembla més decisiva i comprensible, que és el cost de producció unitari. Es refereix al que costa produir un bé o servei incloent tots els costos des de l’estructura fins al seu lliurament al client. Una altra mesura valida en les empreses de serveis, en el meu cas les mútues laborals, pot ser la ràtio entre euro gastat per euro ingressat. En igualtat de qualitat del producte o servei és fàcil decidir qui ha de executar-lo triant el cost mes baix.

Faig referència a l’interessant article del mateix títol del professor Antón Costas publicat a La Vanguardia del 29 de juliol passat. Estic d’acord amb el que s’exposa en ell i el meu desig és fer alguna aportació complementària. En l’article ens diu com la productivitat és una política empresarial de llarg termini i que el canvi de l’enfocament de la rendibilitat a la productivitat canvia la vida de l’empresa o de l’organització.

L’entorn competitiu no és fàcil de comentar i s’ha prestat a crítiques ferotges. Però la competitivitat forma part de les nostres vides ens agradi o no. Forma part dels nostres jocs d’infància, forma part de quan busquem parella amb la qual conviure la nostra vida, forma part en els esports, en la música, …., en les oposicions a professor o funcionari, en les decisions d’anar a un hospital o un altre o de contractar un servei, o en matricular nos en una universitat o una altra, i naturalment en les decisions de compra personals o professionals. Per a productes considerats de consum general, comodity, un cop percebuda la qualitat buscada o desitjada la decisió de compra es basa principalment en el preu. Naturalment hi ha altres factors que tenen un pes en la decisió, alguns d’ells emocionals, però la seva importància tendeix a ser menor. Per això és important que sapiguem traslladar el concepte de productivitat a l’entorn de les organitzacions siguin aquestes les que siguin públiques o privades amb o sense ànim de lucre.

En aquestes condicions la productivitat passa a ser un factor fonamental ja que si la decisió del client està basada en el preu el cost de producció unitari ha de ser el més baix possible assegurant la qualitat. Es pot argumentar que el cost salarial és la part més important però això no és necessàriament cert o una veritat absoluta. L’important és l’eficàcia amb la qual gestionem els recursos econòmics, organitzatius, tecnològics, …, per a produir i transportar un producte o servei. Així és factible que fabriques amb costos laborals baixos siguin menys eficaços, menys productives o sigui no competitives, que altres amb costos salarials alts i en aquest cas la diferenciació estava en l’experiència i coneixements dels empleats

Eficàcia entesa com la capacitat de gestionar un resultat òptim a partir d’uns recursos que sempre són limitats. Eficàcia és una disciplina, és una educació en el sentit de la millora contínua, ….

No és l’empresa o l’empresari el que fixa el preu de venda a la majoria dels casos. És el mercat, els competidors o el que el client està disposat a pagar, que el fixa i les organitzacions s’han d’adaptar. Es pot i s’ha de ser innovador però l’important al final és vendre guanyant un percentatge més o menys alt o cobrint costos en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Comptar amb subvencions està bé però el que les dóna ha de poder pagar-les a partir d’uns ingressos que forçosament ha de tenir

¿Productivitat és explotar al treballador o empleat? Jo crec que no, però per exemple l’absentisme impacta en la productivitat i hem de prendre mesures per contrarestar aquesta situació. La flexibilitat laboral és explotar el treballador? Continuar pagant salaris quan no hi ha comandes impacta en la productivitat? ¿L’edat del treballador s’ha de considerar? ¿L’edat del treballador afecta la productivitat? … Aquestes preguntes es presten a molta demagògia però hem de ser capaços de plantejar-respostes adequades a la situació. Hi ha empreses que han estat capaços de crear entorns de treball aptes a persones d’edats superiors als 50 anys perquè han comprovat que el seu absentisme és menor i / o la qualitat del seu treball és superior. Altres han creat l’entorn per l’ocupació femenina o per a les persones de més edat mecanitzant els processos més durs físicament o creant llocs de treball de mitja jornada. Tenim exemples d’acords flexibles entre empreses i treballadors que permeten adaptar els horaris de treball a les necessitats de producció per a omplir unes comandes. La flexibilitat i la capacitat d’adaptació s’han de donar per tot arreu a més a més de la innovació

Les mesures que s’adoptin han impacte econòmic sens dubte i ha de ser considerat sempre ja que afecten els costos i a la rendibilitat. Aquí podem parlar de rendibilitat ja que sense rendibilitat no té sentit parlar d’empresa privada o pública. Evito explícitament entrar en el debat del dèficit “necessari” dels serveis bàsics. Però si considerar que sigui l’organització que sigui com a mínim els ingressos d’igualar les despeses almenys a nivell consolidat. El cost versus aportació en positiu o negatiu ha de ser considerat. Un dirigent sindical, encara en actiu, un dia em va dir que al final l’important és com distribuirem els beneficis tant econòmics com en avantatges socials i estic d’acord en això. En la banda negativa les pèrdues acumulades per un llarg període ja sabem on condueixen. Això és vàlid per a totes les organitzacions tant amb ànim de lucre com sense ànim de lucre, públiques o privades …

A la pràctica personal ¿què vol dir productivitat? … És com eficaçment utilitzem el nostre temps. El temps que estem a casa, el temps que estem en el nostre lloc de treball, …., El que no exclou que també puguem perdre el temps que pot ser una de les nostres aficions favorites. Hi ha persones que confonen estar moltes hores a l’oficina amb productivitat i això és un error perquè depèn de com gestionen aquest temps.

En termes de les organitzacions i de les persones que estem en elles crec que hem de plantejar nos molt seriosament el tema de la productivitat, com utilitzem eficaçment els recursos que tenim al nostre voltant, com utilitzem el temps i els diners que tenim o rebem.

Si quan anem a comprar un servei o un producte ho fem amb el criteri del millor preu per a la qualitat esperada, siguem capaços com a empresaris o directius d’organitzacions de traslladar aquest concepte d’eficàcia productiva a la nostra organització. Promovem l’òptima utilització dels recursos, persones, econòmics i materials pensant en la productivitat. Això és vàlid per a tot tipus d’organització pública, com un hospital o una universitat o un ajuntament, com per a una fàbrica. Si en termes personals pensem en l’eficàcia del nostre temps i els nostres recursos també hauríem de ser capaços de traslladar-lo a les organitzacions en què participem.

 Alexandre Blasi

Dejemos de decir lo que se debe hacer, ¡HAGAMOS!

Parte 2 del artículo “Emprender: una reflexión y una propuesta”

Alexandre Blasi

Dr. Ingeniero Industrial

Una propuesta

En mi vida profesional he participado en distintos centros de I+D tanto públicos como privados en distintas posiciones de investigador a director del centro. Las experiencias son varias aunque siempre en el campo de la aplicación industrial y ninguna en el de la investigación básica. En algún momento he tenido que sobrevivir con un directivo que decía en tono devaluador que los de I+D éramos los de “investigación y venga rollo”. La última experiencia en el campo de la investigación terminó por los pocos recursos disponibles (especialmente económicos) y por la  oposición frontal de las áreas operativas y financiera.  Creo que entiendo las dificultades a las que se enfrentan los hombres y mujeres de I+D, pero por haber ocupado posiciones de dirección general también veo la necesidad de que los centros de I+D aporten valor, y que se aprovechen los recursos que se les asignan. La aportación de valor medible  en forma de creación de puestos de trabajo y de organizaciones que aseguren el retorno de la inversión a la sociedad a corto, medio y largo plazo.

Me es difícil entender que las inversiones que hacemos en nuestro país no den mayor resultado en la creación de empresas. No discuto la necesidad de la investigación básica. Me preocupa que muy poca de esta investigación no llegue al mercado y que en muy pocos casos presente el retorno de la inversión. Da la impresión de que estamos trabajando por impulsos sin coordinación ni planificación, del trabajo, de las inversiones, y en particular no lo hacemos en áreas prioritarias y concretas con visión de corto, medio y largo plazo. Es particularmente grave en el ámbito industrial, que es el que llega a la mayoría de los ámbitos sociales, crea sinergias de investigación, apoya la creación de pequeñas empresas y el desarrollo de medianas, contrata servicios, tiene el mayor alcance local en su ámbito de instalación,…, e impulsa el emprendimiento.

¿Qué hace el poco capital público? ¿Qué hace el capital privado? ¿Por qué los hijos de inmigrantes son más emprendedores que los del país? ¿Por qué las universidades viven alejadas de la sociedad que les paga con sus impuestos? ¿Por qué el sistema educativo siempre habla mal de las empresas? ¿Por qué los representantes de los alumnos de algunos Consejos Sociales de las universidades siempre votan en contra de todo lo que huele a empresa? ¿Por qué los rectores de universidad temen ser acusados de comercializar su universidad? ¿Por qué es tan difícil establecer el dialogo constructivo y que aporte valor entre personas del mundo universitario y el mundo de la empresa? Y hay muchas más preguntas que están sin una respuesta comprensible que relacione el gasto realizado con los resultados obtenidos en bien de la sociedad.

Uno de los deportes favoritos es decir a los demás lo que tienen que hacer. No voy a hacerlo. Creo que los veteranos junto con los que todavía no lo son tenemos mucho que aportar codo a codo con los más jóvenes. He propuesto en distintos foros, con poco éxito de momento, que nos reunamos algunos empresarios y profesionales de un determinado sector industrial, que analicemos las empresas que están en dificultades dentro del ámbito económico de los bancos y de la Administración, en un entorno industrial y propongamos y ejecutemos un plan de trabajo. Este plan debe contar con la presencia, pero no la intervención directa de la Administración, los sindicatos, con la alineación y contribución de la universidad en este esfuerzo. Voy a continuar insistiendo en este sentido con el deseo de participar activamente y no como espectador.

Las administraciones públicas y los bancos dicen conocer las empresas públicas y privadas con dificultades. Estas dificultades de futuro se deben a equipos directivos acomodados, o también a temas de sucesión familiar, o dificultades financieras,…, pero están en sectores con futuro, o la integración de algunas de ellas permitiría llegar a superar el volumen crítico y hacerlas rentables si se las dota de gestores eficaces. Existen ejemplos próximos que acreditan que esta propuesta puede funcionar. Conozco empresarios y profesionales con carácter y empuje que pueden hacerlo, yo me considero uno de ellos.  Saber que empresas tienen oportunidades razonables  de supervivencia es una cuestión de análisis y de trabajo pero es objetivable y debe permitir su selección con una cierta facilidad. Definir en qué sector hacerlo tampoco debería ser excesivamente difícil. Intentarlo es mejor que dejarlas caer y en caso de éxito mucho más económico.

Muchos de nosotros estaríamos mejor en casa sin meternos en líos. Pero honestamente como podemos quejarnos de que los demás no hacen nada y nosotros hacemos lo mismo y no aportamos valor. Parecemos los mirones de las obras publicas que se pasan el día mirando y opinando lo que sucede en la obra. Estoy convencido que una acción de este tipo va a dar muchos quebraderos de cabeza a los que se involucren pero también de que hay personas que lo entenderán, que participarán,….., y entre ellos algunos empresarios y profesionales con experiencia en estas lides.

En resumen tenemos personas, empresarios, profesionales, de la investigación y desarrollo en universidades, recursos económicos (¿limitados?) públicos y privados, tenemos empresas competitivas pero pequeñas o medianas,…, tenemos muchas opciones pero atomizadas en múltiples direcciones por lo que tenemos una muy baja eficacia de resultados. Dedicando una parte limitada de los recursos disponibles propongo que desde la iniciativa privada se proponga un plan de trabajo eficiente y eficaz que defina un sector de actividad prioritariamente industrial, que integre empresas con potencial de futuro y sume el esfuerzo universitario en aquel sector, con una supervisión indirecta y la colaboración de la Administración y los agentes sociales. La Administración aunque lo quiera hacer no lo va a hacer pero seguro que lo va apoyar si siente que el grupo que lo propone es confiable y tiene credibilidad.

Dejemos de hablar de emprendeduría y de innovación como conceptos teóricos, como cosa de otros, y hagamos que sean una realidad. Otros lo han hecho, ¿nosotros porque no?

Junio de 2015

Dejemos de decir lo que se debe hacer, ¡HAGAMOS!

Parte 1 del artículo “Emprender: una reflexión y una propuesta”

Alexandre Blasi

Dr. Ingeniero Industrial

La reflexión

Hoy por hoy emprender parece ser el verbo de moda. No hay discurso de un político que en algún momento no hable de innovación y de emprender. No hay universidad ni organización empresarial que se precie que no hable de lo mismo. Cada semana hay varios artículos sobre el tema en los periódicos generalistas. Se habla de disponer de los recursos suficientes… no sé lo que quiere decir suficientes porque para algunas personas su interpretación es un valor infinito por un tiempo infinito… en alguna presentación he oído a un investigador de ámbito universitario pedir que se le resuelvan los temas económicos, mientras que otro emprendedor de ámbito privado indicaba que consumía el 70% de su tiempo buscando los recursos económicos para asegurar la continuidad de su empresa.  Hay miles de artículos y de posiciones distintas ¿Dónde está la buena respuesta? No lo sé, pero a continuación hago unos apuntes y una propuesta.

 Primero les cito mis referencias preferidas que utilizo para estructurar el razonamiento

  • El hambre agudiza el ingenio
  • En una organización (puede ser empresa o país) el que no suma resta
  • Diversificar el riesgo entre el corto, medio y largo plazo es una garantía más segura de recuperación de la inversión
  • Tecnología es el cómo (la forma) en que hacemos las cosas (productos o servicios) – P. Drucker
  • All life is problem solving de Karl Popper. En el texto asocia problema a valores al decir que el que tiene valores tiene problemas y simplifica tener de maquillarla utilizando reto o algo semejante

¿Cómo podemos entender el crecimiento y desarrollo  de China, o la aparición de empresas como Apple o Samsung y la desaparición de otras con mayor historia? Seguramente la acomodación de las personas y de las sociedades explica en gran parte este declive de las organizaciones más avanzadas. Del mismo modo se explica la desaparición de grandes imperios políticos o económicos y la necesidad (por ejemplo el hambre) impulsa a otros a superarse y crecer.

La definición de emprendeduria es simple si lo definimos como el tener una idea o iniciativa y saber llevarla al mercado siendo tanto sin ánimo de lucro, una ONG por ejemplo, o con ánimo de lucro. Para ello necesitamos conocimientos y una estrategia. Es interesante ver la diferencia de la definición de estrategia en Wikipedia en castellano  o en inglés. En la primera dice Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión” y en la segunda “Strategy is a high level plan to achieve one or more goals under conditions of uncertainty. Strategy is important because the resources available to achieve these goals are usually limited”. Es curioso observar los matices diferenciales puesto que la segunda nos habla de condiciones de incertidumbre y de limitación de recursos. Cabe preguntarse si estas diferencias son culturales.

Además no encontramos con otra dificultad a superar los ingenieros y los de ciencias. Es la de que las ideas deben venderse. Llegar a un mercado incluye el vender no solo en tener una idea. En general y así lo indican las encuestas a los alumnos egresados de las universidades y que están trabajando es que echan en falta la capacidad de comunicación, de hablar en público, de relacionarse con colegas y de trabajar en equipo,…. Estamos convencidos con que teniendo el mejor producto nos lo vendrán a buscar lo cual es no es cierto. Luego me he encontrado con emprendedores que piden dinero para financiar un proyecto pero todavía no han vendido nada y claro buscas inversores que te dicen que hasta que no hayan empezado a vender y alcancen una cierta cantidad debes olvidarte de ellos.

Hay ejemplos para todos los gustos de emprendimiento con éxito. De ejemplos de emprendimiento sin éxito hay más pero muy pocos están escritos. Emprendimiento con éxito quiere decir creación de una empresa (o una organización) que funcione, que crea puestos de trabajo, que paga sus impuestos, que difunde  ejemplo y crea sinergias,…. Podemos dar ejemplos como la creación del avión por los hermanos Wright, con los modestos recursos que les proporcionaba su negocio de bicicletas, en comparación con un competidor que disponía de ayudas muy importantes. O las dificultades iniciales que superó Steve Jobs, aciertos y errores incluidos, despido y readmisión en Apple, hasta el éxito final. Frente a los éxitos de otras organizaciones que han invertido grandes recursos, a riesgo, como por ejemplo Toyota al crear el modelo Prius diseñando el coche hibrido rompiendo con su filosofía tradicional, conservadora y copiadora de diseño de producto.

 

“En mi vida profesional he participado en distintos centros de I+D tanto públicos como privados en distintas posiciones de investigador a director del centro. Las experiencias son varias aunque siempre en el campo de la aplicación industrial y ninguna en el de la investigación básica. En algún momento he tenido que sobrevivir con un directivo que decía en tono devaluador que los de I+D éramos los de “investigación y venga rollo”. La última experiencia en el campo de la investigación terminó por los pocos recursos disponibles (especialmente económicos) y por la  oposición frontal de las áreas operativas y financiera.  Creo que entiendo las dificultades a las que se enfrentan los hombres y mujeres de I+D, pero por haber ocupado posiciones de dirección general también veo la necesidad de que los centros de I+D aporten valor, y que se aprovechen los recursos que se les asignan. La aportación de valor medible  en forma de creación de puestos de trabajo y de organizaciones que aseguren el retorno de la inversión a la sociedad a corto, medio y largo plazo.”

Extracto de la segunda parte del artículo “Emprender: una reflexión y una propuesta”