Entradas

L’EMPRENEDORIA SOCIAL

Isabel Vidal

Membre del Comité de Direcció del BIE 

ividal@ub.edu

L’emprenedoria social es un concepte ampli que el podem trobar en qualsevol àmbit de l’activitat econòmica i en qualsevol tipus de manifestació econòmica i emprenedora

La literatura proporciona diferents definicions de l’emprenedor social. Tres definicions es faciliten a continuació:

 • Skoll Foundation: Són agents de canvi per a la societat, saben aprofitar les oportunitats que uns altres perden, milloren els sistemes, inventen nous enfocaments, i creen solucions sostenibles per a canviar la societat per a millor
 • Schwab Foundation: Un tipus diferent de líder “que identifica i aplica solucions pràctiques a problemes socials combinant la innovació, l’enginy, i les oportunitats”
 • Ashoka Foundation: Les persones amb “la visió compromesa i determinació inesgotable que persisteixen fins que han transformat tot un sistema”, i que “van més enllà del problema immediat per a canviar fonamentalment la comunitat, la societat i el món

L’experiència mostra que els emprenedors socials no necessàriament s’ajusten a aquestes definicions. La gran majoria de les persones que opten per ser emprenedors socials tenen com a objectiu resoldre un problema que en aquell moment i territori determinats l’empresa convencional o l’Estat no acaben de donar satisfacció plena.

L’emprenedor social assumeix riscos, opta per crear una empresa i desenvolupa una activitat econòmica orientada al mercat com a instrument per assolir el seu objectiu social o de servei a la comunitat.

A partir d’aquest enfocament de l’emprenedoria social , ¿Què s’ha d’entendre per empresa social?

El concepte d’empresa social també és ampli.

De nou la literatura permet constatar que hi ha diferents escoles de pensament. Tres poden ser les que estan tenint més impacte en el present:

L’ enfocament de la xarxa d’investigadors l’Emergence de l’entreprise social (EMES): defineixen l’empresa social com un tipus ideal d’empresa fonamentada en els conceptes de govern democràtic on poden estar representats els diferents grups d’interès, distribució limitada o no distribució de beneficis i amb un objectiu social, de servei a la comunitat. (www.emes.net)

Enfocament espectrum: les empreses socials ocupen la part central d’un espectre d’organitzacions que van des d’aquelles els objectius de les quals són lucratius sense restriccions a aquelles altres organitzacions la finalitat de les quals és purament social. Sobre la base d’aquest enfocament, l’empresa social pot definir-se com aquella organització que es planteja aconseguir objectius socials a través del mercat. Una segona definició és: “Les empreses socials són empreses que el seu objectiu principal és el bé comú. Utilitzen els mètodes i disciplines de negocis i el poder del mercat per a avançar en la seva agenda de justícia social, ambiental i humana “(Social Enterprise Alliance, www.se-alliance.org)

Innovació social: empreses socials són les empreses d’emprenedors socials que cerquen noves solucions als problemes socials (Stanford Social Innovation Review),

Cadascuna d’aquests escoles de pensament planteja dubtes.

Una anàlisi comparativa entre les empreses socials a Europa i EUA planteja el dubte si tots els tipus d’empresa social que operen a qualsevol part del món han de tenir el mateix funcionament que el que proposa la definició d’EMES.

En el cas de l’enfocament espectrum una pregunta important és on es troba el punt de tall entre l’empresa convencional i l’empresa social i entre l’empresa social i l’entitat no lucrativa.

En referència al tercer enfocament, tres preguntes claus poden formular-se: ¿què s’ha d’entendre per innovació?. ¿Qui designa que un emprenedor és un emprenedor social? I ¿Totes les empreses socials han d’esser innovadores

Avantatges d’utilitzar un enfocament basat en la diversitat d’empreses soci

Es recomana utilitzar un enfocament agnòstic del concepte d’empresa social. Un enfocament ampli i abraçador del concepte d’empresa social. Es parteix dels següents supòsits:

 1. Existeixen diferents tipus d’organitzacions que formen part de la denominació empresa social: diferents tipus d’organitzacions fan coses per raons diferents i de diferents maneres.
 2. Els béns socials es poden aconseguir de diverses maneres
 3. La utilització del concepte d’empresa social permet eliminar les limitacions que imposen les anàlisis basades en sector d’activitat, forma jurídica, perfil del líder o del emprenedor i acceptar que existeixen diferents tipus organitzatius i formes de fer per a l’assoliment d’un propòsit social.

Quines organitzacions poden formar part del concepte ampli d’empresa social?
Si s’utilitza l’enfocament d’espectre es podria considerar l’empresa social com una  varietat d’organitzacions que van des de:

 • Empreses convencional amb comportaments responsables
 • Cooperatives socials
 • Organitzacions no lucratives orientades al mercat
 • Organitzacions hibrides: grups empresarials constituïts per organitzacions no lucratives que creen organitzacions lucratives amb l’objectiu de captar recursos addicionals per als seus objectius socials.
 • …….

Resum

 • L’emprenedor social es aquell líder, individual o col·lectiu, que assumeix un risc empresarial per tirar cap endavant una activitat que li ha de facilitar assolir el compliment de la seva missió o objectiu social
 • Els emprenedors socials de diverses tendències són clau per a entendre la diversitat d’empreses socials.
 • L’emprenedoria social es pot classificar-se sobre la base dels diferents tipus d’emprenedors socials, d’estils de lideratge i de motiva.
 • L’empresa social es un instrument de l’emprenedor social
 • L’empresa social s’ha d’entendre com un fenomen divers que abasta diferents expressions empresarials, que operen de diferents maneres i d’acord amb diferents motivacions i lògiques.